Vážení zákazníci a návštevníci našich webstránok a online systémov,

v súlade s úpravou ochrany osobných údajov (tzv. GDPR) sme vypracovali tieto zásady spracúvania osobných údajov, ktorými je ochrana osobných údajov poskytnutých našej spoločnosti za účelom využívania služieb našej spoločnosti zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Obsahom týchto zásad sú nasledovné informácie:

 • aké osobné údaje spracúvame
 • dôvod spracúvania osobných údajov
 • právny základ spracúvania
 • komu osobné údaje poskytujeme
 • doba spracúvania osobných údajov
 • práva dotknutých osôb

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti sa na nás obráťte na adrese:  privacy@upterdam.sk.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI

Blueweb s.r.o., Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46 219 765 

Vážení užívatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – užívateľov (prijímateľov) našich služieb prevádzkovaných na našom webe – www.upterdam.sk.

V súvislosti s poskytovaním našich služieb a tovarov máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácií o tom, kto, na základe akého dôvodu, ako spracúva Vaše osobné údaje, komu sú Vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona a ako ich môžete uplatniť.

Kto sme - prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou Blueweb s.r.o., Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46 219 765, ktorá sa v zmysle Zákona a Nariadenia považuje za prevádzkovateľa.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Za účelom poskytovania našich služieb a tovarov a súčasne v záujme ich zlepšovania, zhromažďujeme o Vás informácie, pričom ich rozsah a spôsob ich použitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ochranu Vášho súkromia a spracovávania Vašich osobných údajov. 

Aké údaje a informácie o Vás spracúvame:

 • Informácie, ktoré nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou
 • informácie potrebné k registrácii na webe www.upterdam.sk („stránka“). 
 • informácie poskytované pri našich platených službách – platobné informácie, napríklad číslo platobnej karty alebo iné finančné informácie
 • informácie súvisiace s Vašimi dotazmi – napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia
 • informácie získavané v súvislosti s používaním našich služieb
 • informácie o tom, akým spôsobom ste využívali naše služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili našu stránku a ako dlho ste ju používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
 • technické údaje používaných zariadení a ich nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies. Tu nájdete bližšie informácie k tomu, ako používame cookies nájdete tu.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

Na spravovanie Vašej registrácie a poskytovanie našich služieb

Právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje je plnenie zmluvy o poskytnutí služieb alebo dodaní tovarov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok („VOP“), ktoré nájdete tu

Akceptáciou našich VOP upravujúcich poskytovanie Vami zvolenej služby či iných plnení, dochádza teda medzi Vami a našou spoločnosťou k uzatvoreniu zmluvy.

Na plnenie zákonných povinností

V súvislosti so zabezpečením poskytovania našich služieb máme v zmysle platnej právnej úpravy rôzne povinnosti, za účelom plnenia ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov (napr. za účelom vybavenia prípadných reklamácii, dodanie tovarov). Rovnako v súvislosti s plnením zákonných povinností podľa zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone, sme povinní spracpúvať Vaše osobné údaje, ktoré nám v rámci realizácie zmluvného vzťahu poskytnete.

Súčasne údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri zlepšovaní či vytváraní nových služieb.

Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám

Podľa informácií, ktoré nám poskytujete vieme zabezpečiť, aby Vám bola z našej strany poskytnutá služba podľa Vašich potrieb a požiadaviek. Na základe týchto informácii Vám poskytujeme prispôsobený obsah, napr. prostredníctvom zobrazovania relevantných odporúčaných článkov, školení alebo iných odkazov, ktoré vám majú uľahčiť využívanie našich služieb a zlepšenie Vašej používateľskej skúsenosti pri využívaní našich služieb.

Cieľom spracovania Vašich osobných údajov je aj zjednodušenie využívania služieb našej spoločnosti.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením a Zákonom:

 • za účelom plnenia zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich VOP používania, s nami uzatvorili.
 • za účelom plnenia našich zákonných povinností, Vášho a nášho oprávneného záujmu.
 • na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania.

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Zoznam príjemcov

Dexfinity s.r.o., Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47801379

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503

ECOMAIL.CZ s.r.o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČO: 02762943

Besteron a.s., Teslova 20a, 821 02 Bratislava, IČO: 47866233

Venalio s. r. o., Štefánikova 13, 010 01 Žilina IČO: 53824822

Okruhy príjemcov

Dodávatelia programátorských služieb

Orgány verejnej moci

Subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona.

Analytické a reklamné služby

Nakoľko triež spolupracujeme s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby, ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť, ako užívatelia využívajú našu stránku, ako aj umiestňujú našu reklamu na internete a sledujú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o tom, ako využívate naše služby, rovnako aj služby na iných stránkach. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v časti venovanej cookies tu.

Doba spracúvania osobných údajov   

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať v súlade so zákonnými požiadavkami na dobu nevyhnutnú na plnenie účelu ich spracúvania. 

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy, tak tieto spracúvame po celú dobu trvania príslušného zmluvného vzťahu. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, následne pristúpime k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ ich nie je možné spracúvať aj na inom právnom základe. Teda osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s využívaním iných našich služieb sme oprávnení naďalej spracúvať v súlade s účelom ich poskytnutia (napr. pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov).

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zákonných povinností, tak tieto spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania tohto oprávneného záujmu.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe, ktorým je Váš súhlas, tak tieto spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania. 

Práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

V zmysle Nariadenia a Zákona máte ako dotknutá osoba práva, ktoré Vám umožňujú spravovať ochranu svojich osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či spracávame o Vás osobné údaje a ak takéto o vás spracúvame, máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

 • prečo spracúvame Vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
 • aké údaje o Vás spracúvame (kategória osobných údajov)
 • komu môžu resp. budú Vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov)
 • ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
 • že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
 • že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo Vy
 • či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Toto právo na prístup znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, kedy Vám následne poskytneme kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Pokiaľ by ste však opakovane žiadali o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vybavením tejto žiadosti.

Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb Vás žiadame, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že údaje, ktoré o Vás spracúvame, nie sú správne, máte právo žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Taktiež máte právo v súvislosti s účelom spracovania aj na to, aby boli doplnené Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Máte právo na to, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame, boli vymazané, a to v prípade, ak je daný aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého sme spracúvali Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
 • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Uplatneniu Vášho práva na výmaz Vašich osobných údajov však nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
 • na splnenie zákonnej povinnosti
 • na uplatnenie nášho právneho nároku
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov:

 • ak počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti Vašich osobných údajov, namietnete správnosť svojich osobných údajov
 • pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • naša spoločnosť už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo ich budete naopak potrebovať Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
 • budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo v súvislosti plnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje  na základe Vášho súhlas ako dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči Vám neúčinné.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie Vašich osobných údajov prevyšuje nad Vaším osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči ich spracúvaniu. Sme súčasne oprávnený pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Ste oprávnení vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak vznesiete námietky voči priamemu marketingu, Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

Súčasne platí, že môžete odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch, pričom táto informácia o uvedenej možnosti Vám bude poskytnutá pri každej doručenej správe. 

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať:

 • e-mailom na privacy@upterdam.sk,
 • písomne prostredníctvom pošty na adresu: Blueweb s.r.o., Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46 219 765.

Ak s našou odpoveďou na Vás dotaz nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ohľadom spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať aj našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov, a to na e-mailovej adrese: privacy@upterdam.sk.

Ďakujeme za Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nakladáme s nimi zákonným spôsobom.

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. Bližšie informácie o tom, čo sú a na aký účel ich využívame, nájdete tu.

Aké cookies používame?

 1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta, či umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania poväčšine krátka, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení - mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si knihy, ktoré si u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich blízkych perfektnými darčekmi.
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Hotjar

Adresa: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu a o možnosti vylúčiť používanie cookies zase tu.

Google AdWords

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Facebook Pixel

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.
 3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na privacy@upterdam.sk.